انجام پروژه عمران با نرم‌افزار Tekla Structures گروه پژوهشی فربار نرم افزار  Tekla Structures از جمله نرم افزار های قدیمی مدلسازی سازه و تهیه نقشه های کارگاهی (شاپ دراوینگ) می...

ادامه مطلب

انجام پروژه رشته عمران با نرم افزار FLAC/Slope  گروه پژوهشی فربار  در بسته نرم‌افزاری FLAC نرم‌افزار پرکاربردی به نام FLAC/Slope وجود دارد که به تحلیل پایداری در شیب‌ها...

ادامه مطلب

انجام پروژه عمران با نرم‌افزار سازه۹۰ (SAZE90) گروه پژوهشی فربار  سازه ۹۰ نرم افزار ترسیم نقشه های سازه های بتنی به صورت اتوماتیک است. سازه۹۰ خروجی نرم افزارهای ETABS,...

ادامه مطلب

انجام پروژه رشته عمران با نرم افزار ETABS گروه پژوهشی فربار نرم‌افزار ETABS یک نرم‌افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه‌های  می‌باشد. تمام المان‌های یک ساختمان برای...

ادامه مطلب