انجام پروژه رشته صنایع با نرم افزار Arena  گروه پژوهشی فربار  نرم افزار پرکاربردی است که در حوزه شبیه سازی کمک می کند در واقع شبیه سازی سیستم های پیشامد به کمک این...

ادامه مطلب

انجام پروژه رشته صنایع با نرم افزار Comfar Expert گروه پژوهشی فربار  کامفار نام نرم‌افزاری است که برای مطالعات اقتصاد مهندسی مانند امکان سنجی و طرح‌های توجیه فنی و...

ادامه مطلب

انجام پروژه رشته صنایع با نرم افزار Minitab انجام پروژه رشته صنایع با نرم افزار Minitab گروه پژوهشی فربار: از قابلیت های مهم این نرم افزار می توان به تهيه نمودارهاي کنترل کيفيت مانند C ، U ، پارتو ، نقص ، علت و...

ادامه مطلب

انجام پروژه رشته صنایع با نرم افزار LINDO & LINGO گروه پژوهشی فربار  این نرم افزار برای حل مسائل تحقیق در عملیات استفاده می گردد و مسائل کنترل خطی را با سرعت زیاد حل و...

ادامه مطلب

انجام پروژه رشته صنایع بانرم افزار vensim انجام پروژه صنایع با نرم افزار vensim پژوهشکده فرباراین نرم افزار نوعی ابزار مدل سازی در مسائل منابع آب است. Vensim قادر به مجسم نمودن، پردازش، شبیه سازی، تحلیل و بهینه...

ادامه مطلب