تفاوت Earthquake Risk و Earthquake Hazard تفاوت Earthquake Risk و Earthquake Hazard تفاوت Earthquake Risk و Earthquake Hazard در طبيعت پديده هاي به سه دسته زير تقسيم بندي مي شوند: (Deterministic) 1) پديده هاي معين (Un Deterministic) 2) پديده هاي...

ادامه مطلب